Huyền như , chiều khách từ â đến z , kèn sáo đê mê, bú liếm đẩy đủ cam kết đúng ảnh

Trần Thái Tông