Sao không thấy em nào về thành phố hồng ngự - đồng tháp hết vậy?